گسترش و ترویج عفاف و حجاب به عنوان باور دینی

7,000تومان

جزئیات گزارش: ۷ صفحه فایل ورد

توضیحات

گسترش و ترویج عفاف و حجاب به عنوان باور دینی

گسترش و ترویج عفاف و حجاب به عنوان باور دینی

فرهنگ سازی حفظ و پاس داشت باورهای دینی نهادینه شده و گسترش یافته، در جامعه است در این مرحله تنظیم و ابلاغ، آیین نامه ها و بخش نامه به مدارس می تواند امر مفیدی در راستای حفاظت از ارزش های اصیل اسلامی منجمله عفاف و حجاب در مدارس باشد. تشکیل تشکل هایی که در ساحت اجتماعی و سیاسی سند ملی آموزش و پرورش هم مطرح شده است در تشکیل و فعالیت این تشکل ها دو هدف اصلی باید پی گیری شود. هدف نخست سهیم کردن دانش آموزان در تصمیم گیری های مختلف مدرسه ودیگری استفاده از توان جسمی و فکری آنان در حفظ و نگه داشت ارزش های اصیل اسلامی خصوصاً حجاب و عفاف در مدارس دخترانه باشد.

ترویج عفاف و حجاب