کنترل عملکرد مثانه با استفاده از تحریک الکتریکی عملکردی

89,000تومان

جزئیات گزارش: ۱۳۴ صفحه فایل ورد

توضیحات

کنترل عملکرد مثانه با استفاده از تحریک الکتریکی عملکردی

گزارش رشته مهندسی پزشکی

کنترل عملکرد مثانه با استفاده از تحریک الکتریکی عملکردی

جراحات عصبی مرتبط با آسیب نخاعی، سفت شدگی بافت و پارکینسون و غیره منجر به عدم اختیار در کنترل مثانه می­شود. این موارد منجر به شرایطی به نام پرکاری عصبی دتروسر (NDO) می­شود، که به وسیله انقباضات غیر ارادی مثانه در حجم کم مشخص می­شود. همچنین بیشتر بیماران دارای ناهماهنگی اسفنکتر-دتروسر (DSD) هستند که به صورت انقباضات همزمان دتروسر و اسفنکتر مشخص می­شود. با وجود انقباضات ناهماهنگ اسفنکتر-دتروسر، انقباضات غیر ارادی دتروسر به بی­اختیاری ادراری منجر می­شود، که این موارد منجر به از دست رفتن کنترل عملکرد مثانه در افراد داراری جراحات عصبی می­شود. یکی از راههای کنترل عملکرد مثانه استفاده از تحریک الکتریکی عملکردی می­باشد.