کنترل رسوب در مخازن سدها

قیمت اصلی 105,000تومان بود.قیمت فعلی 69,000تومان است.

جزئیات گزارش: ۱۰۳ صفحه فایل ورد

توضیحات

 کنترل رسوب در مخازن سدها

گزارش رشته مهندسی عمران

 کنترل رسوب در مخازن سدها

 تولید رسوبات فرآیند پیچیده ای از فرسایش ، جابجایی ، حمل و تراکم مواد رسوبی است . این فرایند طبیعی در دورانهای مختلف زمین شناسی فعال بوده و شکل جهان امروزی ما را به این صورت در آورده است. عوامل اساسی تشکیل رسوبات آب ، باد و نیروی ثقل و یخها هستند . گرچه هر کدام از این عوامل ممکن است بسته به شرائط خاص محل ، موجود باشند ولی باید به نیروهای هیدروسفریک باران ، روان آب ، جریان رودخانه و نیروی باد باید در اینجا مورد توجه بیشتری نمود . بنابراین فرسایش بصورت حرکت ذراتی از تخته سنگها است که بوسیله آب و باد جابجا می شوند . رسوبات آبرفتی نیز مجموعه ای از ذرات سنگ و مواد معدنی است که به وسیله جریان آب حمل میشود . رسوبات رسی به وسیله باد نیز منتقل میشوند.