کنترل حلقه بسته گام برداشتن با استفاده از تحريک الکتريکي زير جلدي

49,000تومان

جزئیات گزارش:  ۷۰ صفحه فایل  ورد

توضیحات

کنترل حلقه بسته گام برداشتن با استفاده از تحريک الکتريکي زير جلدي

گزارش رشته مهندسی پزشکی

کنترل حلقه بسته گام برداشتن با استفاده از تحريک الکتريکي زير جلدي

تحريک الکتريکي عملکردي روشي است که در آن عضلات اندام فلج از طريق اعمال جريان الکتريکي به اعصاب موتوري مرکزي يا محيطي سالم، منقبض مي‌‌شوند. اگرچه از اين روش براي اهداف گوناگونی مانند رفع افتادگي پا در افراد سکته‌‌اي، کمک به افراد دچار فلج مغزي استفاده مي‌‌کنند ولي بيشترين کاربرد آن معطوف به بازگرداني عضو ازکارافتاده مي‌‌باشد. بازگرداني عضو فلج به‌عنوان روشي براي بهبود سلامت عمومي و تناسب بدن افراد ضايعه نخاعي محسوب مي‌‌شود.انقباض ارادي در عضلات وقتي به وجود مي‌‌آيد که پتانسيل عمل از سيستم عصبي مرکزي به سيستم عصبي محيطي منتشر شود. ايجاد ضايعه در نخاع مانع عبور سيگنال‌‌هاي الکتريکي از هر دو جهت مي‌‌شود؛ بنابراين براي ايجاد انقباض کنترل‌شده در يک عضو بايد عصب موتوري مناسبي با اعمال تحريک الکتريکي خارجي مورد تحريک قرار گيرد.