چگونگی كاستن از افت تحصیلی در درس شيمي

5,000تومان

جزئیات گزارش: ۵ صفحه فایل ورد

توضیحات

چگونگی كاستن از افت تحصیلی در درس شيمي

چگونگی كاستن از افت تحصیلی در درس شيمي

منظور از افت  تحصیلی كاهش عملكرد  تحصیلی و د رسی د انش  آموز از سطح رضایت  بخش به سطح نامطلوب است.درک معلمین، اولیا و دانش آموزان از این فرآیند چیست؟ نقطه ای را که دانش آموز از نظر علمی در آن قرار دارد و جایگاه دانش آموزان در هر مقطع و درس و کلاس کجاست؟ هدف های رفتاری که باید به صورت مشاهده دربیاید و با ابزار و ملاک های عینی ارزشیابی شود چیست؟ تا چه اندازه به هدف ها، محتوا، فعالیت های یادگیری دانش آموزان، روش های ارزشیابی راهبردهای تدریس، ابزار یادگیری، زمان و مکان یادگیری پرداخته ایم و محیط های آموزشی مان عوامل اجرایی، معلم و مسئولان با این امور آشنا هستند. آیا واقعاً نقطه شروع همه فراگیران یکسان است؟ آیا همه باید به یک شکل و شیوه مورد ارزشیابی قرار بگیرند؟

افت تحصیلی در درس شيمي