چگونه علوم و آزمایشگاه را در مدارس فعال کنیم؟

11,000تومان

جزئیات گزارش: ۱۱ صفحه فایل ورد

توضیحات

چگونه علوم و آزمایشگاه را در مدارس فعال کنیم؟

چگونه علوم و آزمایشگاه را در مدارس فعال کنیم؟

  تعلیم و تربیت همواره متوجه آرمانها و هدفهایی است که نهادهای مربوط در جهت نیل به آنها فعالیت می­کنند بطور قطع آنچه ما را برای پیشرفت سریع کشور و شکستن فشار اقتصادی قدرتهای مسلط در جهان می­تواند یاری کند عدم وابستگی به این قدرتها و رسیدن به خود کفایی است در این میان اطلاع از تازه­ترین رویدادها و کشفیات علمی بخشی از اقدامات اولیه برای این حرکت است امروزه نگرش مایه علوم تجربی آموزش آن و استفاده مطلوب از آن از سطح ابتدائی گرفته تا سطوح عالی دانشگاهی لازم است عمیق بررسی و ضعفهای آن مشخص شود.

علوم و آزمایشگاه