پیشگیری از افت تحصیلی دانش آموزان

6,000تومان

جزئیات گزارش: ۶ صفحه فایل ورد

توضیحات

پیشگیری از افت تحصیلی دانش آموزان

پیشگیری از افت تحصیلی دانش آموزان

يکي از مشکلات نظام هاي آموزشي هر کشور افت تحصيلي دانش آموزان است. کاهش يا افت عملکرد تحصيلي يکي از مسائل و مشکلات عمده اي است که برخي از خانواده ها و فرزندان شان با آن روبه رو مي شوند.ما زماني از اين اصطلاح استفاده مي کنيم که عملکرد درسي دانش آموز به طور پيوسته و در بيشتر درس ها يا درس هاي اساسي رو به کاهش مي گذارد. هم چنين زماني که ظرفيت يادگيري دانش آموز هنگام تحصيل، بعد از يک دوره موفقيت تحصيلي يا پيشرفت در حد متوسط بتدريج کاهش يابد يا تکرار پايه اي تحصيلي داشته باشد و به طور کلي نمرات او نسبت به ماه قبل يا سال هاي قبل سير نزولي محسوسي از خود نشان بدهد، مي گوييم دانش آموز دچار افت تحصيلي شده است که نشانه هاي آن شامل انجام ناقص تکاليف، حضور نامرتب در مدرسه، عدم رغبت تحصيلي، دست کشيدن ناگهاني دانش آموز از سعي و تلاش براي موفقيت تحصيلي است.اين پديده نه تنها آثار و پيامدهاي مالي زيادي براي خانواده، مدرسه و اجتماع در بردارد، بلکه سلامت و بهداشت رواني آنان را نيز تهديد مي کند.

افت تحصیلی دانش آموزان