پردازش و مدولاسیون درد

99,000تومان

 

جزئیات گزارش: ۱۳۸ صفحه فایل ورد

توضیحات

پردازش و مدولاسیون درد

گزارش رشته مهندسی پزشکی

پردازش و مدولاسیون درد

درد، يك تجربه ناخوشايند است كه باعث ناتوانی جسمانی و ایجاد مشکلات، در سلامتی افراد می‌شود و نه‌تنها کیفیت زندگی فرد، بلکه خانواده و جامعه را کاهش می‌دهد. روش‌های متعددی برای کاهش درد ازجمله کاشت محرک‌های عصبی استفاده‌شده است. تحقیقات آزمایشگاهی نشان می‌دهد که تحریک عصبی نخاعی یا قشری، اثر کاهش درد را در پی دارد. تحریک ماده‌ی خاکستری اطراف مجرای مغزی که در میان کلاهک مغزمیانیPAG قرار دارد و قشر کمربندی قدامی ACC با ترکیب مختلف پارامترهای الکتریکی، اثر بازداری قابل مقایسه‌ای از فعالیت نورون ای حفره پشتی نخاع در پاسخ به تحریک مکانیکی را نشان می‌دهد. محرک‌های متداول موجود فقط برای تولید سیگنال‌های الکتریکی مخصوص، بدون آگاهی از پاسخ‌های فیزیولوژیکی استفاده می‌شوند.