وظایف دولت و قوه مجریه، بر اعمال تصدی و حاکمیت

60,000تومان

جزئیات تحقیق: ۳۵ صفحه فایل ورد

توضیحات

وظایف دولت و قوه مجریه، بر اعمال تصدی و حاکمیت

کار تحقیقی رشته حقوق

وظایف دولت و قوه مجریه، بر اعمال تصدی و حاکمیت

– تقسیم اعمال دولت به دو دسته اعمال حاکمیت و تصدی گری اولین بار به وسیله علمای حقوق اداری فرانسه مطرح شده ودر وضعیت فعلی طرفداران زیادی ندارد. این نظریه تأثیر زیادی در نظام حقوقی ایران به خصوص در حوزه حقوق اداری داشته است. درا ین مقاله ضمن اشاره به مبانی سیاسی و تاریخی تکوینی این نظریه، به بررسی ارتباط و برخی از آثار آن بر ساختار حقوقی واداری سازمان های دولتی و نیز برنامه های اصلاح ساختار نظام اداری در ایران پرداخته شده است. طبق بررسی های انجام شده، تقسیمات سازمان های دولتی به سازمان هایی که وظایف آنها اصطلاحاً انجام امور یا اعمال حاکمیتی است(وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) و سازمان هایی که تکفل انجام امور یا اعتمال تصدی هستند ( شرکت های دولتی) در قوانین و مقررات ایران، تحت تأثیر نظریه به مزبور صورت پذیرفته است.