وضعیت حقوق همسر غايب مفقود الاثر

40,000تومان

جزئیات تحقیق: ۱۸ صفحه فایل ورد

توضیحات

وضعیت حقوق همسر غايب مفقود الاثر

کارتحقیقی رشته حقوق

وضعیت حقوق همسر غايب مفقود الاثر

بررسی وضعیت حقوقی غایب مفقود اثر است. وضعیت حقوقی چنین شخصی بر موضوعاتی همچون :نگهداری اموال ،اداره امور مالی،حضانت فرزند،همسر،طلاق و ارث وی تأثیر گذار است. ابتدا  دیدگاه فقه  و حقوق اسلامی در مورد غایب مفقود الاثر را بیان نموده ، شرایط تحقیق غیبت را از منظر فقهی و حقوقی ذکر می کند. سپس وضعیت حقوقی اموال تحقیق غایب مفقود اثر پیش از نصب امین را بیان می نماید و به دنبال  آن  از وضعیت حقوقی همسر مفقود الاثر وانحلال نکاح همسر غایب بر اثر صدور حکم موت فرضی سخن می گوید. پاسخ به این پرسش که نفقه  زوجه  مفقود در حال عده  به عهده کیست و ازدواج زوجه  با علم  به موت مفقود چگونه است.