ورشکستگی به تقلب و تقصیر

40,000تومان

جزئیات تحقیق: ۲۱ صفحه فایل ورد

توضیحات

ورشکستگی به تقلب و تقصیر

تحقیق آماده رشته حقوق

ورشکستگی به تقلب و تقصیر

ورشکستگی که تحت عنوان وضع نامطلوب مالی و شکست، عدم پرداخت دیون، و… معروف است ممکن است برای همه ی تجار و شرکت هایی که با عملیات ریسک آور دست به فعالیت می زنند رخ دهد. ورشکستگی تجاری ممکن است دلایل متعددی داشته باشد، در کشورهای توسعه یافته این مقوله از طریق سیستم های قانونی مورد توجه و نظارت قرار می گیرد اما در کشورهاییکه ثبات تجاری و اقتصادی کمتر است انتقال ورشکستگی بیشتر می شود خصوصاً اگر قانون نیز حمایت اندکی از ذینفعان ورشکستگی انجام دهد. در کشور ما نیز در قانون تجارت به این مقوله با مواد قانونی متعدد به آن پرداخته شده. مواردی چون ورشکستگی به تقصیر اختیاری و اجباری و نیز ورشکستگی به تقلب که در این مقاله سعی شده به مواد فوق الذکر پرداخته و با بیان تعاریف و نظامات موجود آنها را مورد بررسی قرار دهید.