هنجاريابي مقياس انگيزش تحصيلي دانشجویان(AMS) والراند (۱۹۹۲)

قیمت اصلی 200,000تومان بود.قیمت فعلی 89,000تومان است.

جزئیات گزارش: گزارش کامل ۲۰۰ صفحه‌ای به صورت فایل ورد

توضیحات

هنجاريابي مقياس انگيزش تحصيلي دانشجویان(AMS) والراند (۱۹۹۲)

گزارش کامل رشته تربیت‌بدنی

هنجاريابي مقياس انگيزش تحصيلي دانشجویان(AMS) والراند (۱۹۹۲)

هدف پژوهش حاضر توسعه و استاندارد سازی تست مقیاس انگیزش تحصیلی دانشجویان (AMS) (والراند,۱۹۹۲)  است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی غرب استان مازندران وشرق استان گیلان است که در سال تحصیلی ۹۱-۹۰ به تحصیل مشغول بوده اند. از این جامعه یک نمونه ۳۶۰ نفری به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای از هر دو جنس دختر و پسر انتخاب شدند.ابزار مورد استفاده مقیاس انگیزش تحصیلی دانشجویان (AMS) (والراند,۱۹۹۲) بود.

این تست دارای ۲۸ سوال بوده و در این پژوهش نیز ۷ سوال دیگر به آن اضافه شده است .برای تجزیه وتحلیل نتایج از روش متداول استاندارد سازی تست ها استفاده شد.ضریب اعتبار تست از روش آلفای کرونباخ ۸۲۳/۰ برآورد شده است. نتایج تحلیل مؤلفه های اصلی وچرخش واریماکس نشان داد که تست از ۵ عامل اشباع است که روی هم ۳۸۸/۴۱در صد واریانس کل را تبین می کند .