مهرالمثل در حقوق مدنی ایران

50,000تومان

جزئیات گزارش: ۲۳ صفحه فایل ورد

توضیحات

مهرالمثل در حقوق مدنی ایران

تحقیق آماده رشته حقوق

مهرالمثل در حقوق مدنی ایران

 هدف از این تحقیق، بررسی مهرالمثل در نظام حقوقی ایران است . مهرالمثل مهری است که حین عقد ازدواج برای زن معلوم نشده و پس از زفاف از روی حد متوسط مهر زنان دیگر برای او تعیین می شود. راجع به مقدار مهرالمثل فقهای امامیه دو نظر داده اند. مشهور بدانند که مهرالمثل نباید از مهرالسنه تجاوز نماید. اما گروه دوم از فقها برای مهرالمثل سقفی تعیین نکرده اند. قانون مدنی ایران از نظر دوم پیروی نموده است. نزدیک ترین زنان خویشاوند مماثل زوجه و گاهی خود زوج در تعیین مهرالمثل بیشترین تأثیر را دارند، صفات مادی و معنوی نیز در تعیین مهرالمثل مؤثرند که در اینجا به بررسی آنها پرداخته ایم.