قوانین و مقررات چک در ایران و کنوانسیون ژنو

60,000تومان

جزئیات تحقیق: ۳۰ صفحه فایل ورد

توضیحات

قوانین و مقررات چک در ایران و کنوانسیون ژنو

تحقیق آماده رشته حقوق

قوانین و مقررات چک در ایران و کنوانسیون ژنو

در راستای یکنواخت کردن مقررات مربوط به برات و سفته بین المللی، رفته رفته این تفکر که چک نیز همگام با این دو سند تجاری تحت مقررات یکسانی قرار داده سود تقویت شد. حاصل این تفکر نصویب سه کنوانسیون ژنو راجع به چک در ۱۹۳۱ بود. کنوانسیون مذکور مورد پذیرش اغلب کشورهای جهان قرار گرفته است. ایران به هیچ یک از کنوانسیون های مذکور نپیوسته و بر خلاف حقوق بسیاری از کشورها، کنوانسیون ها در جهت حمایت از حقوق دارنده ی چک برای این سند ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته است ، با این حال قانونگذار تا حد زیادی مقررات چک را تحت تاثیر مقررات بین المللی مورد اصلاح قرار داده است.