فشرده‌سازی صدا با استفاده از تبدیل ویولت

40,000تومان

 

جزئیات گزارش: ۴۱ صفحه فایل ورد

توضیحات

فشرده‌سازی صدا با استفاده از تبدیل ویولت

گزارش درس صدا روی اینترنت

فشرده‌سازی صدا با استفاده از تبدیل ویولت

صدا يکي از روشهاي اساسي براي انسان در ايجاد ارتباط با افراد ديگر مي باشد. با يک پهناي باند ۴KHZ ،صوت مي تواند اطلاعات را با هيجانات انسانها از طريق صداي آنها انتقال دهد. انسانها مي توانند صداي يکديگر را از نقاط مختلف دنيا همانند وجودشان در يک اتاق احساس کنند. در نتيجه، تاکيد بيشتر روي طراحي کدرهاي صوت بهتر و کاراتر براي کاربردهاي مخابراتي و ارتباطي مي باشد. امروزه کاربردهاي فشرده سازي و کدينگ صوت بسيار افزايش يافته است. در بسياري از کابردها نياز است که سيگنال را به صورت Real Time کد کرده و براي استفاده در ماهواره هاي متحرک، تلفنهاي سلولي و صدا براي تلفن تصويري يا سيستمهاي ويدئو تله کنفرانس به کار ببريم. ساير کاربردها نيز شامل ذخيره صوت براي سنتز و بازيابي صوت يا انتقال صوت مي باشند.