شناسایی اعداد ۱ تا ۵ با انگشتان دست با استفاده از شناسایی الگو

79,000تومان

جزئیات پروژه: ۵ صفحه گزارش

کدهای پردازش تصویر و طبقه بندی با استفاده از نرم افزارMatlab

پایگاه داده پروژه شامل تصاویر مختلف مربوط به نمایش شماره ها توسط انگشتان دست

توضیحات

شناسایی اعداد ۱ تا ۵ با انگشتان دست با استفاده از شناسایی الگو

پروژه رشته مهندسی پزشکی

شناسایی اعداد ۱ تا ۵ با انگشتان دست با استفاده از شناسایی الگو

مبحثی در علوم رایانه و تکنولوژی زبان است که هدف آن تفسیر حرکات انسان از طریق الگوریتمهای ریاضی میباشد. الگوریتمهای بسیاری برای استفاده از دوربین و بینایی رایانه ای ساخته شده اند تا بتوانند زبان اشاره را تفسیر کنند. تشخیص حرکت میتواند به عنوان آغاز راهی برای درک زبان بدن انسان توسط کامپیوترها باشد. این  پروژه از مبحث شناسایی الگو در زمینه تشخیص حرکت و ادراک ان استفاده مس کند. در این بخش از پروژه ۵ حرکت دست که نشان دهنده عددهای ۱ تا ۵ می باشند تشخیص داده می شوند. از یک پایگاه داده ۱۰۰ تایی تصاویر شامل اعداد ۱ تا ۵ نشان داده شده با دست انسان برای یادگیری و تست استفاده شده است.برای یادگیری و تست از طبقه بندی کننده شبکه عصبی استفاده شده است.

پروژه مهندسی پزشکی