شرط ضمان در عقد ودیعه

40,000تومان

جزئیات تحقیق: ۲۱ صفحه فایل ورد

توضیحات

شرط ضمان در عقد ودیعه

تحقیق آماده رشته حقوق

شرط ضمان در عقد ودیعه

از مباحث مهم عقود امانی که همواره مورد نزاع فقها و حقوقدانان بوده؛ ماهیت، اعتبار و حدود شرط ضمان امین است. ماهیت این شرط میتواند به صورت شرط نتیجه باشد؛ یعنی تحقق آن نیاز به سبب خاصی نداشته و به نفس اشتراط حاصل شود، به عبارتی مالک با توافق امین وي را ضامن هرگونه تلف یا عیب و نقص مال مورد امانت قرار دهد، همچنین ممکن است به صورت شرط فعل باشد؛ یعنی چنانچه مال مورد امانت بدون تعدي و تفریط از سوي امین دچار تلف یا عیب و نقص شود، وي ملزم به جبران خسارات وارده باشد.