سنسورهای گاز اکسید فلزی-Resistive gas sensor

60,000تومان

 

جزئیات گزارش: ۶۱ صفحه فایل ورد

توضیحات

سنسورهای گاز اکسید فلزی

گزارش درس سنسور

سنسورهای گاز اکسید فلزی

در اين بخش در مورد آشکارسازي گونه هاي گازي، ابتدائاً با تأکيد بر گازهاي قابل اشتعال همچون CO، H2، الکل  ها و ديگر هيدروکربن ها بحث ميکنيم. آشکارسازي چنين گازهايي در هوا با حسگرهاي نيمه هادي، عمدتاً توسط اکسيدهاي فلز نيمه هادي صورت مي گيرد. از سال‌ها قبل (۱۹۳۸) مشاهده شده بود كه اتم‌ها و مولكول‌هاي گاز با سطح نيمه‌هادي واكنش داده باعث تغيير خواص سطحي آن مي‌شوند. ليكن انديشة استفادة نيمه‌هادي‌ها بعنوان حسگرهاي گاز به سال ۱۹۵۳ بر مي‌گردد كه براتين و باردين در آزمايشگاه بِل به هنگام كار بر روي ژرمانيوم اثر حساسيت به گاز را در آن مشاهده كردند. بدنبال مشاهدات اين دو ، محققين ديگري به بررسي نقش اتمسفر گازي بر هدايت الكتريكي نيمه‌هادي‌ها پرداختند.