روش های افزایش دقت عملکرد(منابع)آیینه های جریان

99,000تومان

جزئیات گزارش: ۶۴ صفحه فایل ورد

توضیحات

روش های افزایش دقت عملکرد(منابع)آیینه های جریان

گزارش درس مدارهای مجتمع

مدارها مجتمع خطی

روش های افزایش دقت عملکرد(منابع)آیینه های جریان

آیینه‌های جریان تقریباً برای همه‌ی مدارات آنالوگ و mixed mode ساختار اصلی هستند، و عملکرد مدارات آنالوگ تا حد زیادی به رفتارهای آیینه‌های جریان بستگی دارد. آیینه‌های جریان برای تقویت جریان، بایاس و تغییر سطح و به عنوان بار استفاده می‌شوند. تبدیل کننده‌های آنالوگ به دیجیتال و تبدیل کننده‌های دیجیتال به آنالوگ نیز از آیینه‌های جریان استفاده می‌کنند. در تعدادی از کاربردها، عملکرد آیینه‌ی جریان ساده مناسب نیست و این موضوع به خاطر خطای بهره‌ی سیستمی و مقاومت خروجی پایین به وجود می‌آید. به همین دلیل از آینه های جریان پیشرفته به منظور افزایش دقت جریان خروجی استفاده می شود تا مقاومت خروجی را افزایش و ولتاژ خروجی آینه جریان را کاهش دهند.