روش های افزایش جاذبه درس ادبیات فارسی

7,000تومان

جزئیات گزارش: ۷ صفحه فایل ورد

توضیحات

روش های افزایش جاذبه درس ادبیات فارسی

روش های افزایش جاذبه درس ادبیات فارسی

در عصر ارتباطات ، خواندن و مطالعه یکی از ضروریات جدا نشدنی زندگی بشر امروزی است . مهارت خواندن به ماهیت خواندن که شامل : رمز گشایی و درک معناست ارتباط پیدا می کند . روش های خواندن متن مبتنی بر رویکرد خبرپردازی یا پردازش اطلاعات با هدف تولید متن و نه صرفا ادراک ، راهنمای خوبی در جهت انتخاب روش های نوین تدریس زبان و ادبیات فارسی هستند. انتخاب روش تدریس مناسب باعث می شود تا هم معلمان در کار خود موفق تر عمل کننــــــد و هم دانش آموزان را به درسی که با روش خوب تدریس شده علاقه منـــد کنــد و در نهایت انگیزه ی مطالعـه ی عمومی نیز بهبود یابد .

درس ادبیات فارسی