رهبری در ورزش

10,000تومان

 

جزئیات گزارش: ۱۱ صفحه فایل ورد

توضیحات

رهبری در ورزش

گزارش رشته تربیت‌بدنی

رهبری در ورزش

قبل از بحث در مورد رهبری باید با تعریفی از ماهیت رهبری آشنا شویم هر چند تعریف توافق شده جهانی برای این اصطلاح وجود ندارد ولی به آن دسته از رفتارهایی اشاره داردکه مربی یا رهبر جهت بهتر رسیدن به هدف یا اهداف خود انجام می دهد رهبری و هدایت از وظایف عمده مدیریت است ولی تمام كار او نیست. این امر زمانی تحقق می یابد كه فردی به هر دلیل كوشش كند بر رفتار فرد یا گروهی اثر بگذارد، زیرا رهبری یعنی قدرت تاثیرگذاری بر پیروان، به نحوی كه بر اساس میل و خواسته ی خود در جهت تحقق اهداف در موقعیت های گوناگون حركت كنند. و رهبر كسی است كه بتواند با این شیوه افراد را به كار گیرد.