رشوه از دیدگاه فقه و حقوق جزا

40,000تومان

جزئیات تحقیق: ۲۰ صفحه فایل ورد

توضیحات

رشوه از دیدگاه فقه و حقوق جزا

تحقیق رشته حقوق

رشوه از دیدگاه فقه و حقوق جزا

رشوه از جرائم عمومی و دارای دو طرف “راشی” و “مرتشی” است. صرف نظر از دیدگاه حقوق جزای اختصاصی و علم جرم شناسی، در این تحقیق به بررسی ماهیت جرم رشوه و این که آیا رشوه اختصاص به باب قضا دارد ، آیا رشا و ارتشا یک جرم واحدند و سرانجام اینکه تکلیف مال الرشا چیست، پرداخته ایم و نتیجه گرفته ایم که رشوه اختصاص به باب قضا ندارد. رشا و ارتشا هر کدام یک جرم مستقل است و مال الرشا باید به صاحب آن برگردانده شود. هر چند قانونگذار می تواند برای محکومٌ علیه معادل آن را به عنوان جزای نقدی تعیین کند.