دعوای مشتق در حقوق تجارت

40,000تومان

جزئیات تحقیق: ۱۸ صفحه فایل ورد

توضیحات

دعوای مشتق در حقوق تجارت

کار تحقیقی رشته حقوق

دعوای مشتق در حقوق تجارت

یکی از نهادهای حقوقی مهم که امروزه در سیستم قضایی اکثر کشورها قرار می گیرد، نهاد دعوای مشتق است. دعوای مشتق دعوایی است که توسط سهامداران شرکت علیه مدیران در جهت استیفای حقوق شرکت اقامه می گردد. در دعوای مشتق سهامدار به نام شرکت و به نمایندگی از آن علیه مدیران و مدیرعاملی که با تخلف خود موجب خسارت شرکت شده اند اقامه می کند. وجه تسمیه دعوای مشتق آن است که حق دادخواهی سهامدار برگرفته از حق شرکت است. خواستگاه این دعوا حقوق انگلستان و مهد بالندگی آن، حقوق آمریکاست. در حقوق کشور ما نهاد دعوای مشتق نهادی نوپا به شمار می رود و مانند بسیاری دیگر از مفاهیم و تاسیسات حقوق تجارت برگرفته از نظام های حقوقی اروپایی و به ویژه فرانسه می باشد. در حقوق ایران دعوای مشتق برای اولین بار، به موجب قانون اصلاح قانون تجارت ۱۳۴۷ در مورد شرکت های سهامی پیش بینی شد. طبق ماده ۲۷۶ ل.ا.ق.ت سهامدار(ان) باید دارای دست کم یک پنجم سرمایه شرکت باشد که ممکن است یک سهامدار به تنهایی دارای حد نصاب لازم سهام بوده، شخصاً به نمایندگی از شرکت دادخواهی کند یا سهامداران متعدد دارای یک پنجم سهام باشند.