حقوق مالی زوجه در طلاق از دیدگاه حقوق ایران

40,000تومان

جزئیات تحقیق: ۱۹ صفحه فایل ورد

توضیحات

حقوق مالی زوجه در طلاق از دیدگاه حقوق ایران

کار تحقیقی رشته حقوق

حقوق مالی زوجه در طلاق از دیدگاه حقوق ایران

طلاق یکی از مهمترین آسیب هایی است که همه ی کشورها و دولت ها خود را در قبال آن مسئول می شناسند. علی رغم اینکه پیمان ازدواج، قراردادی خصوصی بین اشخاص است، اما دولت ها وظیفه خود می دانند مقررات و قوانینی در حمایت از زوجین به ویژه زنان، حین انحلال نکاح پیش بینی نمایند. نظر به اینکه طلاق آثار زیان باری برای زنان مطلقه و فرزندان آن ها به دنبال دارد، در اکثر نظام های حقوقی، مقررات و قواعدی در زمینه حمایت های مالی از زنان پس ار طلاق تدوین گردیده است. این حمایت ها برای زنانی که شغل یا درآمدی ندارند، جنبه ی حیاتی دارد. رها کردن زنان مطلّقه مشکلات اجتماعی حادی را به دنبال خواهد داشت. رشد نرخ بزه کاری، آینده فرزندان طلاق، فرار از خانه، عدم تربیت صحیح فرزندان و مشکلات روانی و عاطفی، از جمله خطراتی است که ضرورت تدوین قوانین و مقرراتی به نفع زنان حین طلاق را توجیه می نماید.