حدود حجر صغیر

40,000تومان

جزئیات تحقیق: ۱۸ صفحه فایل ورد

توضیحات

حدود حجر صغیر

تحقیق آماده رشته حقوق

حدود حجر صغیر

بموجب ماده ۹۵۸ قانون مدنی ایران هر انسانی متمتع از حقوق مدنی است اما بدون داشتن اهلیت استیفاء، حق اعمال و به اجرا گذاشتن حقوق خود را نخواهد داشت.به همین جهت در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی سه گروه از افراد (یعنی صغار، اشخاص غیر رشید و مجانین) به عنوان محجور شناخته شده و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع شده اند.ضمانت اجرای حکم مزبور در هریک از گروههای سه گانه مار الذکر متفاوت بوده به گونه ای که معاملات اشخاص غیر رشید، غیر نافذ اعلام شده و بعد از اجازه ولی و یا قیم او، نافذ و صحیح شناخته می شود. اما معاملات مجنون به طور کلی باطل شناخته شده و در خصوص معاملات صغیر، قائل به تفکیک گردیده و اعمال و اقدامات حقوقی صغیر ممیز و غیر ممیز، ظاهراً از آثار و نتایج متفاوت حقوقی برخوردار است.