جمع کننده باینری n-بیتی با بیت اضافی بر پایه ممریستور

20,000تومان

جزئیات گزارش: ۲۰ صفحه فایل ورد

توضیحات

جمع کننده باینری  n-بیتی با بیت اضافی بر پایه ممریستور

گزارش درس مدارهای دیجیتال

جمع کننده باینری n-بیتی با بیت اضافی بر پایه ممریستور

این گزارش یک معماری جمع کننده باینری  n-بیتی با بیت اضافی(افزونه) بر پایه ممریستور، برای کدرقمی علامتگذاری شده به صورت منطقی(علامت-مقدار) CSDC به عنوان گامی به سوی ALU چند سطحی بر پایه ممریستور، را معرفی می کند.

راه حل های ممکن و جدید برای طراحی های منطقی چند سطحی می تواند با استفاده از دینامیک های ممریستور ها به عنوان پایه و اساس تحقق و تفهیم  مدارها، ایجاد شود. جمع کننده باینری افزونی بر پایه ممریستور، برای دستیابی به ویژگی ها و مزایای تئوریکی سیستم باینری افزونی تلاش می کند، و برای حذف انتشار بیت Carry با استفاده از نمایش رقمی علامتگذاری شده است.

جمع کننده باینری n-بیتی با بیت اضافی بر پایه ممریستور