جریان نشتی در مدارهای توان پایین

60,000تومان

جزئیات گزارش: ۵۷ صغحه فایل ورد

توضیحات

جریان نشتی در مدارهای توان پایین

گزارش درس مدارهای توان پایین

جریان نشتی در مدارهای توان پایین

با ادامه روند کوچک شدن طول کانال ترانزیستورها در تکنولوژیهای CMOS مقیاس نانو، جریان نشتی افزایش می یابد بطوریکه توان نشــتی، مخصــوصــا در گیتهای عریض، مولفه بســیار زیادی از کل توان تلفاتی ســیســتم را تشــکیل می دهد. از ســوی دیگر افزایش جریان نشــتی منجر به کاهش مصــونیت در برابر نویز مخصوصا در گیتهای دینامیکی عریض (با درون دهی زیاد) می گردد. بنابراین کاهش توان نشتی و افزایش مصــونیت در برابر نویز به موضــوع مهمی در کاربردهای توان- پایین و عملکرد بالا مانند وســایل قابل حمل تبدیل شده است. طرحهای بسیاری جهت کاهش توان ارائه شده اند، اما کاهش توان به بهای از دست دادن سرعت و یا کاهش حاشیه نویز است. در نتیجه تکنیکهای جدیدی برای طراحی مدارهای با عملکرد مناسب و توان پایین لازم اســت. با توجه به اینکه گیتهای عریض در واحدهای بحرانی ریزپردازنده ها شــامل رجیســتر فایلها، حافظه های با آدرس پذیری محتوایی مورد اســتفاده در حافظه های نهان و غیره کاربرد دارند، در این ر ساله چند طرح مداری جهت کاهش توان و افزایش مصونیت در برابر نویز گیتهای عریض ارائه می گردد تا در ریزپردازنده های جدید مورد استفاده واقع شود.