تعدد جرم در حقوق ایران

40,000تومان

 

جزئیات تحقیق: ۱۸ صفحه فایل ورد

توضیحات

تعدد جرم در حقوق ایران

تحقیق آماده رشته حقوق

تعدد جرم در حقوق ایران

تعدد جرم وضعیت خاصی است که در آن فردی مرتکب چند جرم شده و پس از آن در چنگال عدالت گرفتار می شود. تا به خاطر همه ی آن جرایم مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد.مجازات های جرایم متعدد یا اجرای مجازات اشد گاه دشواری هایی به همراه دارد که گاه با حقوق متهمان و محکومان برخورد می کند. روشن نبودن سقف تشدید مجازات ها یا ابهام در تشخیص مجازات از مهم ترین دشواری ها است.در برخی موارد تشخیص جرم دشوار است. از جمله به هنگام ذکر چند جرم در کنار یک دیگر در یک ماده، و تعیین مجازات واحد برای آنها مانند تشکیل واداره ی گروه مجرمانه. جعل و استفاده از سند مجعول و … تشخیص تعدد جرم سهل نخواهد بود. دو نکته ی کلیدی در این تعریف نهفته است. تعدد جرم زمانی مطرح می شود که متهم بیش از یک جرم مرتکب شده باشد. ثانیاً ادعای تعدد جرم زمانی صحیح است که در زمان محاکمه ی متهم وی به خاطر هیچ یک از جرایم ارتکابی مذکور، سابقاً محکوم و مجازات نشده باشد.