تابعیت اشخاص حقوقی

40,000تومان

 

جزئیات تحقیق: ۲۱ صفحه فایل ورد

توضیحات

تابعیت اشخاص حقوقی

تحقیق آماده رشته حقوق

تابعیت اشخاص حقوقی

واژه تابعیت از موضوعات مهم حقوق بین الملل خصوصی می باشد و از واژه های پرکاربرد در حقوق بین الملل می باشد. تابعیت یک مفهوم اعتباری وابستگی یک شخص حقیقی حقوقی را به یک نظام سیاسی موسوم به دولت (حاکمیت) تایید می کند. هدف از این تحقیق بررسی موضعیت تابعیت اشخاص حقوقی در ایران است و این که تابعیت به چه مفهومی است و چه معیارهایی برای تعیین آن به کار گرفته شده است.اصطلاح «تابعیت شرکت ها» که هم در حقوق ملی کشورها و هم در رویه ی قضایی بین المللی به آن پرداخته شده است، مفهومی موردی مناقشه است. علت این امر این است که قانون گذار تعریفی از این اصطلاح ارائه نکرده اند.