بررسی وضعیت هیات های ورزش همگانی استان مازندران

15,000تومان

جزئیات گزارش: ۱۷ صفحه فایل ورد

توضیحات

بررسی وضعیت هیات های ورزش همگانی استان مازندران

گزارش رشته تربیت‌بدنی

بررسی وضعیت هیات های ورزش همگانی استان مازندران

هدف پژوهش ، بررسی وضعیت هیات های ورزش همگانی استان مازندران است . جامعه آماری این پژوهش از هیت های ورزش همگانی استان تشکیل گردید . ابزار تحقیق ، پرسشنامه بررسی وضعیت هیت های ورزش همگانی با اعتبار ۸۷= α  بود . برای تجزیه و تحلیل یافته های این پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی ( آزمون T تک گروهی ) در سطح ۵% (۵% >p ) استفاده گردید . نتایج تحقیق در خصوص عملکرد سالیانه هیت ها نشان داد که تمامي هيات هاي ورزش همگاني  با مراكز علمي و دانشگاهي ارتباط داشته  و برنامه هاي ويژه در خصوص كارمندان دولت ارائه نموده اند. هيچ يك از هيات هاي  ورزش هاي همگاني استان  برنامه هاي ويژه در خصوص بيماران خاص( ديابتي ها و ….) ، تهيه برنامه هاي تلويزيوني ، سخنراني هاي منظم و برنامه ريزی شده جهت افزايش سطح آگاهي مردم ، تهيه ، چاب و انتشار كتاب در خصوص ورزش همگاني ، برگزاري كارگاه هاي آموزشي براي مربيان و همچنين عموم  مردم ، در برگزاري سمينار ها و همايش ها در خصوص ورزش همگاني ، اجرای تحقيقات و پژوهش هاي هدفمند در زمينه ورزش همگاني و ارائه مقالات به مجلات علمي پژهشي فعاليت نداشته اند.

بررسی وضعیت هیات های ورزش همگانی استان مازندران