بررسی وضعیت اجتماعی اقتصادی افراد شرکت کننده در فعالیت های ورزشی

10,000تومان

جزئیات گزارش: ۱۲ صفحه فایل ورد

توضیحات

بررسی وضعیت اجتماعی اقتصادی افراد شرکت کننده در فعالیت های ورزشی همگانی استان مازندران

گزارش رشته تربیت‌بدنی

بررسی وضعیت اجتماعی اقتصادی افراد شرکت کننده در فعالیت های ورزشی همگانی استان مازندران

هدف پژوهش، بررسی وضعیت اجتماعی اقتصادی افراد شرکت کننده در فعالیت های ورزشی همگانی استان مازندران است. جامعه آماری این پژوهش افراد شرکت کننده در فعالیت های ورزش همگانی به تعداد ۳۸۴ نفر تشکیل گردید. ابزار تحقیق ، پرسشنامه وضعیت اجتماعی اقتصادی (SES) با اعتبار ۸۹% = α بود. برای تجزیه و تحلیل یافته های این پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی ( آزمون T تک گروهی ) در سطح ۵% (۵% >p) استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که ۹/۹ % شركت كنندگان در طبقه پايين SES ، ۷/۴۱ % در طبقه متوسط به پايين SES ،۳/۳۲ %  در طبقه متوسط SES ، ۹/۱۲%  در طبقه متوسط به بالا SES و ۲/۳ %  شركت كنندگان در طبقه بالا SES قرار داشتند. همچنین مشخص گردید که ۷/۱۷ %  دارای وضعیت اقتصادی خوب ، ۹/۲۳ %  متوسط به بالا ، ۱/۵۱ %  متوسط ، ۵/۳ %  متوسط به پایین ، ۸/۳%  ضعیف می باشند.

بررسی وضعیت اجتماعی اقتصادی