بررسی عوامل ایجاد کننده تلفات قدرت در شبکه انتقال و فوق توزیع

39,000تومان

جزئیات: ۹۱ صفحه فایل ورد (قابل ویرایش)

توضیحات

بررسی عوامل ایجاد کننده تلفات قدرت در شبکه انتقال و فوق توزیع

بررسی عوامل ایجاد کننده تلفات قدرت در شبکه انتقال و فوق توزیع
دسته: مهندسی برق
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: ۹۱
+ همراه با یک فایل پاورپوینت ۳۱ صفحه ای برای ارائه در کلاس
________________________________________________________
– چکیده:
همانطور كه مي دانيد امروزه بقاي صنعت و زندكي مدرن بدون استفاده از انرژي الكتريكي امكان پذير نيست . اين انرژي براي رسيدن به مصرف كننده از سه بخش توليد ، انتقال وتوزيع تشكيل شدهاست .
باتوجه به رشدروز افزون جمعيت و بالا رفتن فرهنگ استفاده از انرژي الكتريكي ، شبكه هاي برق رساني در چند دهه اخير رشد سريعي داشته اند كه اين رشد مستلزم رشد همزمان روشهاي مهندسي طراحي وتوسعه مي باشد ، متاسفانه در بخش توزيع به دليل طراحي هاي تلفات و افت انرژي زياد مي باشد كه سرچشمه اين مشكلات عدم وجود برنامه اي مدرن براي پيش  بيني نيازهاي آتي شبكه مي باشد .
چه بسا شبكه هايي كه بدون در نظر گرفتن پارامترهاي آينده نگري طراحي شده و با گذشت زمان و رشد بار ، كارآيي لازم را نداشته باشد و باعث ايجاد تلفات و اختلالاتي در شبكه شود براي نمونه طي برنامه اول و دوم توسعه در كشور شعار روستاهاي بي برق كشور مطرح گرديد كه علي رغم تبعات مثبت اقدام فوق در طي اين سالها كيلومترها شبكه توزيع ، بدون پيش بيني قبلي و حتي برآورد فني و اقتصادي احداث گرديد كه در دراز مدت باعث بروز مشكلاتي خواهد شد . سعي داريم در اين پروژه راهكارهاي مهندسي براي جلوگيري از اين قبيل مشكلات و بهينه كردن شبكه براي جلوگيري از اين قبيل مشكلات و بهينه كردن شبكه توزيع و فوق توزيع با استفاده ازپيش بيني هاي فني ارائه كنيم كه نتيجه آن كاهش تلفات و صرفه جوئي قابل توجهي خواهد بود .
در شبكه هاي برق رساني درصد قابل توجهي از توان و انرژي توليدي نيروگاه ها در مسير توليد تا مصرف به هدر مي روند ، كه مقدار اين تلفات به پارامترهاي متعددي از جمله بافت شبكه، نوع تجهيزات ، چگالي بار ، نوع مصرف و سهم هر يك در كل ، شكل منحني مصرف و شرايط آب و هوائي منطقه وابسته مي باشد . تنوع و تعدد عوامل موثر در مقدار تلفات سبب مي شود كه مقدار آن حتي در دو شبكه به ظاهر مشابه و با پيك مصرف يكسان ، متفاوت باشد ..
در تجزيه و تحليل تلفات ، دوعامل اصلي آن يعني تلفات توان و تلفات انرژي بايد مشتركاً مورد بررسي قرار گيرند چون مقدار تلفات توان در ساعات پيك هر شبكه به طور مستقيم در تعيين ظرفيت مفيد نيروگاهها موثر مي باشد ، كه اين مطلب نشانگر اهميت بيشتر تلفات توان در مقايسه با تلفات انرژي مي باشد . گر چه امكان محاسبه يا تخمين ماكزيمم تلفات توان بخشي از شبكه در ساعات پيك شبكه سراسري تا حدودي امكان پذير مي باشد . اما محاسبه و اندازه گيري آن براي كل مسير توليد تا مصرف كاري دشوار و در برخي موارد غير عملي است . يكي از دلايل مهم اين پيچيدگي ، وجود عوامل ناشناخته و غير قابل اندازه گيري در بين اجزاء تلفات مي باشد ، كه به همين دليل در گزارشات آماري تنها به تلفات انرژي شبكه ها اشاره مي گردد . از آنجا كه تلفات توان تابعي از تغييرات مصرف لذا مقدار آن در ساعات مختلف شبانه روز متفاوت مي باشد و به همين دليل در برخي از ساعات روز مقدار آن زياد و در ساعات ديگر كم مي باشد . در يك دوره مشخص ، تلفات انرژي از مجموع تلفات لحظه اي توان به دست مي آيد . به همين دليل درصد تلفات انرژي مبين متوسط تلفات توان در دوره مورد مطالعه مي باشد ، يا به عبارت ديگر درصد تلفات در ساعات پيك به مراتب بيشتر از درصد متوسط تلفات انرژي مي باشد . به عنوان مثال متوسط ساليانه تلفات انرژي شبكه سراسري برق با احتساب مصارف داخلي نيروگاه ها چيزي در حدود ۲۰ درصد مي باشد . اما بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد مقدار تلفات در ساعات پيك حدود سي درصد مي باشد [۱۳ و ۴۹ ] به عبارت ديگر در ساعات پيك حدود سي درصد از ظرفيت نيروگاه ها به شكل هاي مختلفي در اجزاء شبكه به هدر مي رود

بررسی عوامل ایجاد کننده تلفات قدرت در شبکه انتقال و فوق توزیع