افزایش جاذبه درس تربیت بدنی در مدارس

6,000تومان

جزئیات گزارش: ۶ صفحه فایل ورد

توضیحات

افزایش جاذبه درس تربیت بدنی در مدارس

افزایش جاذبه درس تربیت بدنی در مدارس

بحث راجع به راهکارهای عملی افزایش جاذبه درس تربیت بدنی در مدارس و یا فراهم نمودن بستر آموزشی بهتر و موثرتر درس تربیت بدنی در مقاطع مختلف تحصیلی است که دارای تفاوتهایی می باشد،چون معمولاً شرایط موجود،تعیین کننده روش برخورد ما با مسائل هستند وبنده به دلیل تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی وسنّی دانش آموزان وشناخت کافی نظرات خود را در مورد سوالات مطرح شده بیان می نمایم.گرچه مهمترین مسئله ای که از اهمیت خاصی برخوردار است ومعمولاً پیرامون آن مباحثی صورت می گیرد، بحث امکانات وتوانمندیهای بالقوّه است. تدوین طرح درس منطبق با برنامه درسی، استفاده از روشهای نوین و توانایی بکارگیری آنها در موقعیتهای مناسب ، از جمله عواملی است که ضمن کاهش تأثیر کاستی های موجود ،    بهره وری ساعات درس تربیت بدنی را نیز افزایش می دهد. این دفتر با عنایت به رسالت خود و همچنین با توجه به اهمیت این درس ، درصدد یافتن روش های تدریس مطلوب و تعمیم الگوهای مناسب می باشد.

تربیت بدنی