اجاره به شرط تملیک

40,000تومان

 

جزئیات گزارش: ۲۱ صفحه فایل ورد

توضیحات

اجاره به شرط تملیک

کار تحقیقی رشته حقوق

اجاره به شرط تملیک

اجاره به شرط تملیک را بایستی در شمار عقود تملیکی قرار داد. با اینکه تملیک منافع مال موضوع قرارداد به طرف قرارداد امری محقق و مسلم است. تملیک عین به مستاجر فقط در فرضی محقق خواهد شد که در پایان مدت، متصرف به تمام تعهدات ناشی از قرارداد عمل کرده باشد. این قرارداد چون از یک سو به تملیک منافع ارتباط دارد و در عنوان آن نیز اجاره اتخاذ شده است، با عقد اجاره بسیار نزدیک است. از سوی دیگر چون در پایان مدت و در فرض وفای به عهد از جانب متصرف، تملیک منفعت به تملیک عین منتهی می شود این عمل حقوقی بی ارتباط به عقد بیع به نظر نمی رسد. به طور کلی اجاره به ظرط تملیک یک عقد لازم، معوض و تکمیلی است.