آموزش احساس مسئوليت

5,000تومان

جزئیات گزارش: ۵ صفحه فایل ورد

توضیحات

آموزش احساس مسئوليت

آموزش احساس مسئوليت

شايد يكي از جامع‌ترين اهداف آموزش و پرورش در هر جامعه اين باشد كه به دانش‌آموزان آموزش داده شود كه مسئوليت اعمال خود را بپذيرند. زيرا جامعه‌اي كه ما در آن زندگي مي‌كنيم، انتظار دارد كه مدارس، همان طور كه خواندن، نوشتن و حل مسائل را به افراد آموزش مي‌دهند،‌ مسئوليت‌پذيري را نيز به آنها بياموزند تا به شهرونداني مسئوليت‌پذير تبديل شوند. مسئوليت‌پذيري با مفهومي كه منبع كنترل به ادراك فرد از آنچه باعث رفتارش شده است، اشاره دارد. اگر فرد در يابد كه اعمالش نتيجة عوامل بيروني است، گفته مي‌شود كه او منبع كنترل بيروني دارد. اين نيروهاي بيروني ممكن است مربوط به مراجع قدرت يا وقايع اتفاقي باشد. افرادي كه چنين احساسي دارند، معتقدند كه در آنچه براي آنها اتفاق مي‌افتد، نقش كمي دارند. در واقع آنها خود را اسير شرايط محيط بيروني مي‌كنند.

احساس مسئوليت