آفت زایی وآسیب شناسی روش های ترویج فرهنگ قرآنی

6,000تومان

جزئیات گزارش: ۶ صفحه فایل ورد

توضیحات

آفت زایی وآسیب شناسی روش های ترویج فرهنگ قرآنی

آفت زایی وآسیب شناسی روش های ترویج فرهنگ قرآنی

در عصر حاضر طرح و ارائه مفاهیم وحقایق ناب قرآنی بصورتی جذاب و زنده ،مورد اهتمام و توجه قرآن پژوهان است .مفاهیمی که پرده از مظاهر زندگی روزمره انسان برداشته و وی را در بیدار ساختن ندای فطرت خویش یاری می رساند تا بتواند به هدف اصیل قرآن یعنی سعادت و هدایت نهایی دست یابد. در تعقیب این هدف خطیر چه بسا موانع و مشکلاتی برای مروّجان فرهنگ قرآنی درمسیرجذب مخاطبان خویش ، در برخی موارد دلزدگی و دوری از مفاهیم قرآن را برای آنها در پی داشته است. ریشه یابی و واکاوی این موانع ، نقش مهمی در ترویج فرهنگ قرآنی دارد. از مهمترین موانع می توان به عدم ارائه راههای صحیح در ترویج فرهنگ قرآنی و نادیده انگاشتن سطح مخاطبان و ظرفیت وجودی وی در بیان مفاهیم قرآنی و نیز عدم توجه به عوامل محیطی فرد اشاره کرد.

ترویج فرهنگ قرآنی