قدرت

دانلود پروژه و تحقیق

قدرت

یکی از زیر شاخه‌های اصلی مهندسی برق است (مهندسی برق‌قدرت) که با سیستمهای قدرت به ویژه تولید،انتقال، توزیع توان الکتریکی، تبدیل انرژی الکتریکی به شکلهای دیگر انرژی و تجهیزات الکترومکانیکی سروکار دارد. این رشته همچنین شامل راه‌اندازی و تعمیر و نگهداری سیستمهای حرارتی، برودتی و تجهیزات تولید توان الکتریکی مانند ژنراتورها، پست‌ها و دیگر تجهیزات الکتریکی مورد استفاده در صنایع یا ساختمانهای بزرگ نیز می‌شود. شناسایی دیگر منابع جدید انرژی الکتریکی نیز از زیر شاخه های این رشته‌ است.در بسیاری از کشورهای جهان، دولت شبکه‌های الکتریکی را به منظور کننده‌ علیه مولدها و مصرف کننده های الکتریکی راه‌اندازی می‌کند. این شبکه در اصطلاح شبکه‌قدرت نامیده میشود.به وسیله این شبکه مصرف کننده‌های الکتریکی میتوانند بدون متحمل شدن سختی‌ها و هزینه‌های مربوط به تولید برق به صورت جداگانه، برق را از شبکه خریداری نمایند.

1 2 3 4 5